Πολιτική της Εταιρίας μας

Η Computer Net Solutions δεσμεύεται:

  • να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών της και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους
  • να τηρεί απαρέγκλιτα τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρίας
  • να αναπτύσσει τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες
  • να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη εκπαίδευση για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του
  • να τροποποιεί όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα της

Στόχοι της εταιρίας είναι οι εξής:

  • παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
  • ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών του πελάτη
  • συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς
  • αποτελεσματική υλοποίηση των εργασιών της